بیانیه ی ارزش های کلیدی مرکز :

حفظ و توجه به ارزش های انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه مرکز دامون

تمرکز بر ایجاد وفاداری مشتریان

بهبود مستمر و کارآفرینی در انجام تمامی خدمات مرکز

ایفای تعهدات ملی و بین المللی در راستای توسعه پایدار

ارایه خدمات متنوع و با کیفیت ، فراتر از انتظارات مشتریان

مدیریت مبتنی بر تفکر سیستمی و بهره گیری از خرد جمعی و مشارکت گروهی

پایبندی به قانون و رعایت اخلاق حرفه ای تعامل موثر با ذی نفعان بر اساس منافع متقابل (برد-برد)

 

 

رویای ما :

فرآهم کردن بستری برای آموزش رایگان و ارائه خدمات آموزشی ارزان در سراسر خاورمیانه، رویایی است دست یافتنی که دامون آن را محقق می سازد.

شناخته شدن دامون به عنوان برترین و کارآمدترین مؤسسه آموزشی در سطح ملی و بین المللی.